Bienvenue sur le site de la FPMA Rouen.

35ème anniversaire de la FPMA Rouen : 1980 – 2015.

« Fantatro ny asanao (indro, efa nasiako varavarana mivoha eo anatrehanao, ka tsy misy maharindrina azy), fa manana hery kely ihany hianao ka nitandrina ny teniko ary tsy mba nandà ny anarako. Ho avy faingana Aho, tano mafy izay anananao, mba tsy hisy haka
ny satroboninahitrao. »

Apokalypsy 3, 8 – 3, 11

___________________________________________________________________________________________

Faly miarahaba anao mitsidika ny tranokala an’ny FPMA ROUEN ao Normandie.

Faritany avaratra andrefana no misy an’ny FPMA ROUEN,

miaraka amin’ny tafo Amiens, Caen, Creil ary Lille.

Ary izaho milaza aminao koa (hoy ny Tompo) :

Ianao no Petera, ary ambonin’ity vatolampy ity no haoriko ny fiangonako,

ary ny vavahadin’ny fiainan-tsy hita tsy haharesy azy” Matio 16:18

Hitondra fifaliana sy fahasoavana ho anao anie

izao fitsidihana ny tranokala ny FPMA Rouen izao.

Manonina ny fiadanan’ny Tompo ho aminao.

Narifidy RABEZANDRINY. Filohan’ny Tafo

Marc VINCENT. Mpitandrina mpandrindra ny Tafo